JURSOFTJursoftWebsurf.cz - reklama zdarma | Horní Libchava | Tv online | Živnostenský list

K čemu slouží

Pokud plánujete začít podnikat, budete potřebovat ke své činnosti živnostenský list. Na této webové stránce se dozvíte jak získat živnostenský list. Jaké má výhody živnostenský list a k čemu slouží. Provedeme vás cestou od získání živnostenského listu až k samotnému podnikání.

Živnostenský list - přehled

Živnostenský list může získat každý občas České republiky starší 18 let.Ovšem živnostenský list může získat pouze osoba bezúhonná a způsobilá k právním úkonům. V České republice je zhruba 1 milion živnostenských oprávnění.Osoba s živnostenským listem ručí celým svým majetkem za své jednání.
Zákon o živnostenském podnikání č. 455/1991 Sb. definuje živnostenské podnikání. Český právní řád má definován 4 druhy živností a tj. volné, vázané, koncesované, řemeslné. Do živnosti řemeskné spadá například modelářství, zámečnictví, kovářství. K živnosti vázané potřebujete odbornou způsobilost k vykonávání činnosti. Ke koncesové živnosti je zapotřebí splnit zvláštní podmínky k vydání koncesové listině na kterou není právní nárok. Do volné živnosti pak spadá většina ostatních oborou tj. zemědělství, hospodářství v lesích, chov domácích a zoologických zvířat....